Lancaster II Rimini Concord Modena

O projektach

Dokumentacja projektowa składa się z czterech branż:
- architektura,
- konstrukcja,
- instalacje sanitarne (wod-kan, c.o, gaz),
- instalacje elektryczne.

Część projektów ma opracowane dodatkowe rozwiązania jak:
• w projektach domów energooszczędnych projekt wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
• elektryczne ogrzewanie podłóg w łazienkach
• instalację solarną do pogrzewania wody

Dodatkowo podajemy zestawienia głównych materiałów jak:
• drewna na więźbę dachową (w przypadku zastosowania tradycyjnej więźby ciesielskiej),
• stolarki okiennej i drzwiowej,
• stali konstrukcyjnej,
• elementów stropu,
• powierzchnię ścian zewnętrznych i wewnętrznych,
• powierzchnię dachu.

Każdy projekt posiada ponadto:
• dołączony pakiet informacyjny o zalecanych produktach i technologiach,
• potwierdzenia kwalifikacji zawodowych projektantów i ich przynależności do Izby zawodowej.

Dokumentacja składa się z czterech ponumerowanych egzemplarzy projektu budowlano wykonawczego.
• Egzemplarz nr 1 (przeznaczony dla urzędu) zawiera wymagane uprawnienia projektantów wraz z potwierdzeniem ich przynależności do izb zawodowych.
• Egzemplarz nr 4 (przeznaczony dla inwestora) zawiera ewentualne dodatkowe opracowania wymienione powyżej oraz tabelę kosztów (uproszczony tabelaryczny kosztorys).

Całość dostarczamy w firmowej twardej teczce na dokumentację.
Na życzenie możemy także wysłać bezpłatnie wkładki na zmianę technologii - w postaci schematu dla wykonawcy. Nie jest to natomiast projekt w zmienionej technologii.

Do każdego projektu są dodatkowo dostępne:
• ślepy kosztorys (zestawienie wszystkich materiałów, sprzętów i robocizny bez podstawiania cen).
• kosztorys inwestorski (zestawienie wszystkich materiałów, sprzętów i robocizny z podanymi cenami wg Sekocenbudu).
• piąty egzemplarz projektu.

Powyższe dodatki można zamówić przy składaniu zamówienia na projekt, oznaczając odpowiednie pole na formularzu zamówieniu. Można je także zamówić po zakupie projektu kontaktując się telefonicznie.

Wszystkie oryginalne projekty naszego biura posiadają na stronach rysunkowych nadruk w kolorze niebieskim w kształcie okrągłej pieczątki z napisem „projekt oryginalny”, nazwą biura, „copyright” oraz nadrukowany pasek w kolorze niebieskim „copyright”. Do pozwolenia na budowę mogą być składane tylko oryginalne projekty. Każdy projekt służy do jednokrotnej realizacji budynku.

Do projektów dołączamy promesę świadectwa charakterystyki energetycznej z współczynnikiem EP wyliczonym do warunków teoretycznych. Każdorazowo musi ono być dostosowane do warunków miejscowych.

ADAPTACJA PROJEKTU

Dokumentacje techniczne naszych domów powtarzalnych są projektami architektoniczno – budowlanymi, opracowanymi zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6 listopada 2008 w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2008r. nr 201, poz.1239).

Aby na ich podstawie można było uzyskać pozwolenie na budowę, projekt musi zostać zaadoptowany i włączony w skład dokumentacji budowlanej zawierającej:
• projekt domu,
• projekt zagospodarowania działki,
• projekty przyłączy zewnętrznych wraz z uzgodnieniami. (Można wystąpić osobno o pozwolenie na budowę przyłączy).

Jest to konieczna czynność, polegająca na dostosowaniu gotowego projektu do wymogów prawa budowlanego odnośnie lokalizacji domu na działce i uwzględnienia lokalnych warunków klimatycznych i gruntowych.

OBOWIĄZKOWY ZAKRES ADAPTACJI
• dostosowanie projektu do wymagań zawartych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,
• wprowadzenie ewentualnych zmian ze względu na strefy obciążeń konstrukcyjnych,
• dostosowanie fundamentów do warunków gruntowych,
• sporządzenie projektu zagospodarowania terenu na odpowiedniej mapie geodezyjnej, wydanej do celów projektowych,
• skompletowanie wymaganych dokumentów takich jak opinie, ustalenia, ekspertyzy, opracowania projektowe i zapewnienia od odpowiednich urzędów i instytucji,
• przejęcie funkcji głównego projektanta obiektu.

Ponadto adaptacja może obejmować dostosowanie projektu do indywidualnych potrzeb inwestora.

Adaptacja może być wykonana wyłącznie przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia.

Do wykonania adaptacji polecamy usługi firm przedstawicielskich wykazanych w spisie za projektami.

DOPUSZCZALNE ZMIANY W RAMACH ADAPTACJI PROJEKTU
(nie wymagające zgody autora)
• dostosowanie fundamentów do warunków geotechnicznych występujących na danym terenie,
• zmiana programu funkcjonalnego budynku związana z likwidacją lub przesuwaniem ścianek działowych i otworów drzwiowych, również w ścianach nośnych,
• zmiana szerokości i kształtu schodów,
• zmiana technologii stropów przy zachowaniu koncepcji układu konstrukcyjnego,
• zmiana nachylenia połaci dachowych w granicach 5º,
• zmiana ilości, wielkości i rozmieszczenia otworów okiennych i drzwiowych,
• zmiana technologii budowlanych i materiałów wykończeniowych pod warunkiem nie pogorszenia ich jakości i parametrów termicznych,
• zmiana rodzaju ogrzewania i zmiany adaptacyjne projektów instalacyjnych.

Na pozostałe zmiany można uzyskać bezpłatną zgodę po uzgodnieniu z biurem autorskim.

Podstawowe informacje zamieszczone w projektach

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA
[liczona wg normy PN-ISO 9836:1997] suma powierzchni pomieszczeń każdej kondygnacji w stanie wykończonym (z tynkiem 1,5 cm na ścianach murowanych) wyliczona wg schematu:
- od 0 – 1,40 m wysokości – 0%
- od 1,40 do 2,20m wysokości – 50%
- od 2,20 m wysokości – 100%
Do powierzchni użytkowej nie wlicza się: garażu, powierzchni zajmowanych przez pomieszczenia techniczne instalacji ogólnobudowlanych, czyli kotłowni, poddasza nie użytkowego, strychu, piwnicy, wiaty przy budynku, tarasów oraz balkonów, wnęk i otworów na drzwi.
Obok powierzchni użytkowej, w wielu projektach, podawana jest powierzchnia domu. Jest to parametr ułatwiający szybką orientację o powierzchni i wysokości pomieszczeń. Ta wartość była podawana do 1 lipca 2012 przy publikacjach naszej oferty projektowej. Powierzchnia domu - jest to suma powierzchni pomieszczeń parteru i poddasza w stanie wykończonym (z tynkiem) wyliczona na wysokości 190cm.

POWIERZCHNIA NETTO
[liczona wg normy PN-ISO 9836:1997] - jest to powierzchnia pomieszczeń ograniczona elementami zamykającymi. Jest ona obliczana dla wymiarów budynku w stanie wykończonym (z tynkiem), na poziomie podłogi nie licząc listew przypodłogowych, progów, otworów na drzwi, itd.
Do powierzchni netto wliczamy więc wszystkie pomieszczenia domu, strych, gdy prowadzą do niego schody stałe, oraz piwnicę, balkony i tarasy (ale nie na poziomie gruntu).

POWIERZCHNIA ZABUDOWY
[liczona wg normy PN-ISO 9836:1997] - wyznaczona jest przez rzut pionowy wszystkich zewnętrznych krawędzi budynku na pow. terenu.
Powierzchnia zabudowy wyliczana jest dla wykończonego budynku tzn. doliczając tynk zewnętrzny - średnio 0,5 cm.
Do powierzchni zabudowy nie wliczamy:
- powierzchni obiektów budowlanych ani ich części nie wystających ponad poziom terenu,
- powierzchni elementów drugorzędnych, np. schodów zewnętrznych, ramp zewnętrznych, daszków, markiz, występów dachowych, oświetlenia zewnętrznego,
- powierzchni zajmowanych przez wydzielone obiekty pomocnicze (np. szklarnie, altany, szopy),
- powierzchni elementów stojących na słupach drewnianych i murowanych.

KUBATURA BRUTTO
[liczona wg normy PN-ISO 9836:1997] - oblicza się jako objętość przestrzeni zamkniętych i przekrytych ze wszystkich stron, tzn. przestrzeni utworzonej przez powierzchnie zewnętrzne elementów ograniczających.
Do kubatury brutto nie wlicza się: wnęk i pilastrów wykonanych dla celów konstrukcyjnych lub estetycznych, wyprofilowań i innych drugorzędnych elementów np. schodów zewnętrznych, zewnętrznych ramp i pochylni, zadaszeń i markiz, poziomych osłon przeciwsłonecznych, wysuniętych części budynku, kominów dachowych, urządzeń ulicznych.

MINIMALNA SZEROKOŚĆ DZIAŁKI
- minimalna szerokość jaka powinna być zapewniona dla danego budynku nie uwzględniając zapisów zawartych w Decyzji o Warunkach Zabudowy lub w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego.
Ściana budynku bez otworów znajduje się 3 m od granicy działki, z otworami okiennymi lub drzwiowymi 4 m.
Okap budynku do 0,8 m oraz balkony i tarasy ze schodami do 1,3 m nie mają wpływu na wielkość działki. Jeśli przekroczona została ich wielkość należy zwiększyć wymiar działki o tę różnicę.
Odległość słupów od granicy działki wynosi 3 m - jeśli nie koliduje to z odległością 4 m dla ściany z otworami.

WYSOKOŚĆ BUDYNKU
- wysokość od poziomu terenu do górnej krawędzi głównej kalenicy budynku.

KĄT NACHYLENIA DACHU
– kąt nachylenia połaci dachowych.